REGULAMIN KLUBU

1. Organizatorem szkoleń jest firma Hard Target Spółka Cywilna NIP 9522176820 REGON 369691171 z siedzibą w Warszawie, ulica Cylichowska 42 04-769

2. Zajęcia, treningi, kursy, szkolenia organizowane przez Klub Hard Target prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską posiadającą uprawnienia, certyfikaty do prowadzenia zajęć o profilu walki wręcz, samoobrony, fitness.

3. Zajęcia prowadzone są zgodnie z ustalonym grafikiem. W razie braku możliwości poprowadzenia szkolenia Klub Hard Target zastrzega sobie prawo do zastępstwa przez innego wykwalifikowanego instruktora bądź odwołanie takiego treningu. Jednocześnie umożliwia uczestnictwo w zajęciach w innym, dogodnym dla kursantów terminie lub zapewnia zwrot opłaty za nieodbyte szkolenie.

4. W przypadku znacznego spadku frekwencji w danej grupie szkoleniowej Klub Hard Target zastrzega sobie prawo do zmiany warunków prowadzenia zajęć bądź zamknięcia grupy po wcześniejszych ustaleniach z uczestnikami szkolenia. W razie niedopasowania warunków oferty po ich zmianie kursantowi przysługuje zwrot opłat za niewykorzystane zajęcia.

5. Klub Hard Target nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki przez kursantów lub osoby towarzyszące na terenie prowadzonych szkoleń.

6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Klub Hard Target jest akceptacja regulaminu przedstawionego kursantowi i jeśli uczestnik kursu jest niepełnoletni wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna.

7. Kursant przed rozpoczęciem szkolenia zobowiązany jest do wykupienia karnetu lub do opłacania każdych zajęć jednorazowo. Karnet jest imienny i jest identyfikatorem wewnętrznym tylko w zakresie szkoleń prowadzonych przez Klub Hard Target. Karnet obejmuje okres ustanowiony w ofercie bez względu na ilość wykorzystanych zajęć.

8. Uczestnicy poszczególnych kursów dokonują płatności w pierwszym tygodniu danego okresu rozliczeniowego (danego miesiąca) lub przedstawiają potwierdzenie przelewu bankowego.

9. Opłaty wnosi się za pojedynczy trening, połowę miesiąca, miesiąc, kwartał lub rok.

10. Wysokość opłat określono w cenniku podanym na stronie.

11. Przed rozpoczęciem zajęć kursant jest zobowiązany do okazania ważnego karnetu podpisanego przez instruktora Klubu Hard Target.

12. Kursant posiadający kartę lojalnościową typu multisport, benefit, fit profit jest zobowiązany do okazania jej wraz z dowodem potwierdzającym tożsamość przed każdym treningiem bądź na wezwanie instruktora.

13. Kursant rozpoczynający szkolenie w Klubie Hard Target przypisywany jest do grupy początkującej. W razie stwierdzenia przez instruktora, że umiejętności kursanta pozwalają na uczestnictwo w grupie o wyższym stopniu zaawansowania, kursant może wnioskować o przeniesienie do grupy bardziej zaawansowanej.

14. Kursant zobowiązany jest do regularnego badania swojego stanu zdrowia, by móc brać udział w wybranym szkoleniu.

15. Klub Hard Target nie ponosi odpowiedzialności za urazy bądź kontuzje uczestników zajęć powstałe w skutek istnienia przeciwwskazań zdrowotnych, które kursant powinien ustalić z instruktorem przed rozpoczęciem danego szkolenia.

16. Każdy kursant musi być ubezpieczony od NNW we własnym zakresie, o ile to ubezpieczenie nie wyłącza odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu wypadków powstałych podczas uprawiania sportów walki.

17. Uczestnicy zajęć organizowanych przez Klub Hard Target zobowiązani są do pisemnego oświadczenia o zdolności do udziału w wybranym kursie i zobowiązania wykonywania badań okresowych w celu monitorowania stanu zdrowia podczas trwania kursu i wykluczenia przeciwwskazań do uczestnictwa w wybranym szkoleniu

18. Noszenie w czasie treningu przez uczestników kursu wszelkich ozdób oraz biżuterii, w tym pierścionków, obrączek, zegarków, kolczyków, łańcuszków, okularów oraz innych przedmiotów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu jest zabronione.

19. Na zajęciach jest zabronione posiadanie lub używanie przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób, takich jak nóż, pałka, broń palna, gaz. W przypadku posiadania tego typu przedmiotów należy zgłosić się u prowadzącego instruktora w celu odpowiedniego zabezpieczenia takich przedmiotów.

20. Zabrania się w trakcie zajęć spożywania posiłków, żucia gumy oraz picia napojów alkoholowych, palenia papierosów, zażywania środków odurzających oraz innego typu substancji mogących szkodzić zdrowiu. W przypadku stwierdzenia przez instruktora, że uczestnik zajęć w ich trakcie nie spełnia poleceń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, instruktor może wyprosić taką osobę z zajęć.

21. Instruktor może nie dopuścić do udziału w zajęciach lub nakazać ich opuszczenie Kursantowi, co do którego można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

22. Kursanci są zobowiązani do punktualnego stawienia się na zajęcia. W razie spóźnienia się Kursanta na zajęcia, instruktor może zabronić udziału w zajęciach; w takim przypadku Kursantowi nie przysługuje zwrot opłaty za zajęcia. Wcześniejsze opuszczenie zajęć przez Kursanta może się odbyć za zgodą instruktora.

23. O wystąpieniu jakiegokolwiek urazu wynikłego podczas zajęć należy niezwłocznie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia. O wszelkich problemach zdrowotnych, wcześniejszych kontuzjach, bólach i ograniczeniach, uczestnik powinien poinformować instruktora prowadzącego przed zajęciami.

24. Uczestnik kursu ma obowiązek bezwzględnie dostosować się do poleceń instruktora prowadzącego szkolenie oraz dbać o bezpieczeństwo własne i współćwiczących.

25. Klub Hard Target zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia Kursanta do udziału w zajęciach, jeżeli poweźmie informacje, że Kursant poza treningami zachowuje się w sposób stwarzający zagrożenie dla osób trzecich lub został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie skierowane przeciwko życiu lub zdrowiu człowieka.

26. Kursanci są zobowiązani do rekompensaty strat materialnych wynikających z niewłaściwego korzystania ze sprzętów należących do Klubu Hard Target bądź placówki, w której odbywają się szkolenia.

27. Klub Hard Target może utrwalać prowadzone zajęcia, obozy lub pokazy za zgodą wszystkich uczestników danego wydarzenia.

28. Nieprzestrzeganie zasad powyższego regulaminu skutkuje wykluczeniem z kursu, skreśleniem z listy uczestników zajęć bez zwrotu wniesionych wcześniej opłat i składek członkowskich przez Kursanta.

29. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Klub Hard Target i/lub w drodze dwustronnych ustaleń z Kursantem.

30. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa stosownie do stanu faktycznego sprawy.

31. Klub Hard Target zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

32. Informujemy iż Administratorem Danych Osobowych Hard Target Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie ul. Cylichowska 42 04-769, reprezentowana każdorazowo przez Piotra Kuczyńskiego i Michała Zbrojewicza.. Podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane dla celów prowadzenia ewidencji uczestników, rozliczania obecności na zajęciach oraz rozliczenia należności finansowych. Po wyrażeniu przez Pana/Panią stosownej zgody mogą zostać również przetwarzane dla celów marketingowych. Dane Osobowe nie są przekazywane innym podmiotom oraz osobom trzecim, z wyłączeniem osób upoważnionych do ich przetwarzania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz rozliczenia księgowego. Ma Pani/Pan prawo do:

a) zmiany dostępu do danych osobowych

b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, z tym skutkiem , że w momencie cofnięcia zgody nie będzie możliwości świadczenia usług

c) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego 4. sprostowania danych osobowych

d) ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO

e) sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) z dnia 25.05.2018

33. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018r.